21 november 2016

Rechten van het kind


Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Op 20 november 1959 hebben de Verenigde Naties de “verklaring van de rechten van het kind” aangenomen. Precies dertig jaar later aanvaardde de Algemene Vergadering van de VN het “verdrag voor de rechten van het kind”. Daarom vieren we elk jaar op 20 november de “internationale dag voor de rechten van het kind”.

fmsi_en

FMSI, de Maristenstichting voor Internationale Solidariteit, die zich hoofdzakelijk inzet voor de rechten van het kind, besteedt speciale aandacht aan deze dag en laat in tien e-mailberichten kinderen en jongeren aan het woord over de situatie betreffende kin­der­rech­ten in hun land (http://www.fmsi-onlus.org/contenidos.php?p=20_nov_2016).

In de zomer van dit jaar maakte een groep jonge Duitsers een reis naar L’Hermitage in het kader van hun voorbereiding op het vrijwilligerswerk dat ze kort daarna gingen doen in het buitenland (via Cmi Deutschland). Daarna bezochten ze ook het kantoor van FMSI in Genève. Wat volgt is een verslag daarvan.

fmsi_kinderen

Internationale bescherming van kinderen als opgave en inspiratie

Waarom een jaar in het buitenland via CMI? Nadat we ons in L’Hermitage in spi­ri­tu­e­le zin hadden beziggehouden met deze belangrijke vraag, kregen we ook in Genève een duidelijk antwoord.

“We seek to promote innovative thinking and practical initiatives for the benefit of children and young people, especially those considered most vulnerable and neglected.” (Wij willen innovatief denken stimuleren evenals praktische initiatieven ten behoeve van kinderen en jongeren, vooral degenen die als het meest kwetsbaar en verwaarloosd worden beschouwd.) Dat is de visie van de Fraters Manel en Evaristus, die ons zo har­telijk in hun huis hebben ontvangen en ons de unieke kans boden kennis te maken met hun belangrijke werk bij FMSI.

De grote afsluiting van onze voorbereidingscursus werd gevormd door een bezoek aan de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève, op 20 juli 2016. Wat we meenemen van de rondleiding door het hele gebouw is, naast het mooie uitzicht, vooral het belang van deze ruimtes. De kans om op dezelfde plek te zitten als waar ooit is onderhandeld over een wapenstilstand tussen Irak en Iran en tussen Noord- en Zuid-Korea, krijg je nu een­maal niet elke dag.

Met een nieuw beeld van wat de VN-Raad voor de mensenrechten inhoudt, gingen we op weg naar het kantoor van de Maristen in Genève. Onze gastheren ontvingen ons met een presentatie waarin ze uitlegden wat hun positie is.

FMSI (Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale), de organisatie waarvoor zij beiden werken, werd opgericht als goed doel in Italië. Door de samenwerking met de VN kunnen de medewerkers aan conferenties, bijeenkomsten en werkgroepen voor de rechten van het kind deelnemen. Met wat ze in het Engels advocacy noemen, wat zo­veel als advocatuur of belangenbehartiging betekent, publiceren ze artikelen die de aan­dacht vestigen op misstanden op het vlak van de rechten van het kind in alle landen van de wereld. Aan de hand van eisen die ze stellen voor innovatie en initiatieven ter plaatse wordt bereikt dat kinderen kans op beter onderwijs hebben en hoopvol naar de toe­komst kunnen kijken. Dit is enerzijds mogelijk door de spreekbuis die de VN vormt, maar is anderzijds ook voor een groot deel te danken aan het internationale netwerk van de Maristen, dat misstanden ter plaatse aan het licht brengt en meldt. “Go­vern­ments have responded to our papers and have changed” (Regeringen hebben ge­re­a­geerd op onze verhandelingen en zijn gaan veranderen) was een opvallende uitspraak van Frater Manel, die me een aantal van zijn eigen artikelen over de schending van kinderrechten in Afrika liet zien. Wat in onze media vaak buiten beschouwing wordt gelaten, konden wij hier met eigen ogen zien: het is belangrijk de rechten van het kind wereldwijd te verdedigen, en dankzij veel moed en inzet heeft dat absoluut al re­sul­taat gehad.

Voor ons als vrijwilligers staat de deur nu open om mee te gaan werken in het in­ter­na­tionale netwerk van de Maristen en kinderen echt te helpen – een beweegreden die van doorslaggevende betekenis is om vrijwilligerswerk te gaan doen en waarop wij tijdens deze dag duidelijk werden gewezen. “Somebody has to do the job” (Iemand moet het doen), is Frater Manels bescheiden beschrijving van zijn werk, dat niet altijd ge­mak­kelijk en zonder gevaar is. Het zal onze opgave zijn daaraan een steentje bij te dragen in ontwikkelingslanden – aan motivatie zal het ons daarbij niet ontbreken.

Sofie Bliemel

fmsi_cmi

Cmi Deutschland: www.cmi-maristen.org

Cmi internationaal: www.champagnat.org/400.php?a=21

FMSI: www.fmsi-onlus.org

Generalaat, artikel over Internationale Dag voor de Rechten van het Kind: www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4160

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login